Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và một số lĩnh vực xã hội; đồng thời là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về các lĩnh vực công tác này của Đảng.[1]

Ban Tuyên giáo Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam

Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban lãnh đạo khóa XII
Trưởng ban Võ Văn Thưởng
Phó Trưởng ban Võ Văn Phuông (thường trực)
Nguyễn Hồng Diên
Bùi Trường Giang
Lê Mạnh Hùng
Phan Xuân Thủy
Phó Trưởng ban kiêm nhiệm Nguyễn Mạnh Hùng
Thuận Hữu
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan tham mưu Trung ương về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng
Cấp hành chính Cấp Trung ương
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ 2B phố Hoàng Văn Thụ, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Lịch sử
Thành lập 1930
Ngày truyền thống 1 tháng 8
Ngày truyền thống của Ngành Tuyên giáo
1930 Ban Cổ động và Tuyên truyền
2007-nay Ban Tuyên giáo Trung ương

Lịch sửSửa đổi

Tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương là Ban Tuyên truyền và Cổ động. Ban Tuyên truyền và Cổ động được thành lập ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930. Do điều kiện khách quan cần thiết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa.[cần dẫn nguồn]

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I họp từ ngày 14-30/10/1930 tại Hương Cảng, hội nghị đã ra nghị quyết lập Bộ Tuyên truyền, Bộ Tổ chứcBộ Công nhân vận động. Nhiệm vụ ban đầu của Bộ Tuyên truyền là tuyên truyền và cổ động chủ nghĩa cộng sản.

Giữa năm 1941, Trung ương Đảng ra quyết định thành lập Ban Tuyên truyền tại các Ban Tỉnh ủy, nhằm mục đích tuyên truyền đường lối của Đảng, gây dựng cơ sở bền vững chuẩn bị cách mạng toàn quốc sau này.

Đầu năm 1944, Bộ Tuyên truyền cổ động Việt Minh ra đời. Ban Tuyền truyền cổ động Trung ương là cơ quan tham mưu cho Bộ.[cần dẫn nguồn]

Sau cách mạng tháng 8, Ban Tuyên truyền cổ động Trung ương đảm nhiệm nhiệm vụ mới, tuyên truyền chủ trương chính quyền cách mạng mới, ngày độc lập, xóa mù chữ... Đặc biệt là tuyên truyền đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược.

Ngày 14/5/1950 Ban Tuyên truyền Trung ương và Ban Giáo dục Trung ương được thành lập. Ngày 16/4/1951, Trung ương Đảng ra Nghị quyết thành lập Ban Tuyên huấn Trung ương.

Ngày 1/12/1959, Ban Bí thư Trung ương Đảng hợp nhất Ban Tuyên huấn Trung ương và Ban Văn giáo Trung ương thành Ban Tuyên huấn văn giáo, gọi tắt là Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 30/l/1968, Bộ Chính trị ra Nghị quyết chia tách Ban Tuyên giáo Trung ương làm Ban Tuyên huấn Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương.[cần dẫn nguồn]

Ngày 11/4/1989, Bộ Chính trị quyết định sáp nhập Ban Văn hoá - Văn nghệ Trung ương (thành lập năm 1980) với Ban Tuyên huấn Trung ương, lấy tên là Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương.

Ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị ra quyết định sáp nhập Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ươngSửa đổi

 1. Nghiên cứu, đề xuất:[cần dẫn nguồn]
  • Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu về chủ trương, quan điểm, chính sách và giải pháp của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên truyền và giáo dục. Tham gia chuẩn bị dự thảo nghị quyết Đại hội Đảng; các nghị quyết, chỉ thị và quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thuộc lĩnh vực tuyên giáo.
  • Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, cụ thể hóa Cương lĩnh, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo; tham mưu về nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị, tổ chức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu một số đề án thuộc lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục. Tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hoá và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo.
  • Nghiên cứu tình hình tư tưởng trong Đảng và trong xã hội, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.[cần dẫn nguồn]
  • Nghiên cứu và tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, các ngành, các đoàn thể.
  • Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ Việt Nam của các thế lực thù nghịch, kịp thời đề xuất đối sách và biện pháp chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch.
 2. Thẩm định:
  • Thẩm định các đề án, văn bản liên quan đến chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực tuyên giáo của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, tổ chức đoàn thể và các địa phương trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 3. Hướng dẫn, kiểm tra:[cần dẫn nguồn]
  • Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng đối với các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.
  • Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công.
  • Hướng dẫn, kiểm tra các tỉnh uỷ thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Trung ương về nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ngoài đối tượng thuộc hệ thống trường chính trị - hành chính của Trung ương, của các tỉnh uỷ, thành uỷ; kiểm tra về phương hướng chính trị, tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị, khoa học xã hội – nhân văn trong hệ thống trường chính trị - hành chính, hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống các trường ngành, đoàn thể.
  • Hướng dẫn, kiểm tra, định hướng nội dung tuyên truyền và bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động cho hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống cộng tác viên dư luận xã hội từ Trung ương đến cơ sở.[cần dẫn nguồn]
  • Hướng dẫn, kiểm tra, định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, các cơ quan thông tin, tuyên truyền đối ngoại ở Trung ương và địa phương. Khi cần thiết chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra về mặt quan điểm chính trị, tư tưởng các công trình nghiên cứu khoa học; các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản...
  • Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về lĩnh vực tư tưởng, lý luận, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa học - công nghệ, môi trường, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục thể thao...
  • Tổ chức biên soạn, phối hợp phát hành các tài liệu nội bộ phục vụ học tập nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng và tài liệu phổ biến kiến thức về giáo dục lý luận chính trị...[cần dẫn nguồn]
 4. Tham gia công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo:
  • Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cho ban tuyên giáo các cấp.
  • Tham gia với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương về phương hướng công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo; về tổ chức bộ máy, về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực tuyên giáo theo danh mục phân cấp quản lý của Trung ương.
 5. Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế:
  • Mở rộng tuyên truyền thông tin đối ngoại.
  • Tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực tuyên giáo đối với các đảng cộng sản, đảng công nhân và một số đảng cầm quyền trên thế giới.
 6. Thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư uỷ quyền:[cần dẫn nguồn]
  • Chủ trì, phối hợp đề xuất chủ trương, kế hoạch nghiên cứu, chỉ đạo, quản lý công tác nghiên cứu lý luận và giáo dục lý luận chính trị. Chủ trì, phối hợp chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống trường chính trị - hành chính, hệ thống trường của các ngành, đoàn thể và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp quận, huyện.
  • Chủ trì chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, các cơ quan thông tin, tuyên truyền đối ngoại, các hội văn học - nghệ thuật, Hội nhà báo, Hội xuất bản, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương trong công tác tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ của các cơ quan, đơn vị trên.
  • Nghiên cứu và tham gia xây dựng chủ trương, chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý và đãi ngộ nhân tài.
  • Xây dựng kế hoạch và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của các ban Đảng Trung ương.
  • Được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công thường trực và tham gia một số ban chỉ đạo Trung ương.
  • Thực hiện những công việc khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.[1]

Lãnh đạo Ban hiện naySửa đổi

Trưởng ban:[cần dẫn nguồn]Sửa đổi

Phó Trưởng ban:Sửa đổi

 1. Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng
 2. Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình
 3. Bùi Trường Giang, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
 4. Lê Mạnh Hùng, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
 5. Phan Xuân Thủy, Nguyên Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương[cần dẫn nguồn]

Phó Trưởng ban kiêm nhiệm:Sửa đổi

 1. Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông[2]
 2. Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân [3]

Lãnh đạo Ban các thời kỳSửa đổi

Ban Văn hóa Trung ương (1949-1950)[cần dẫn nguồn]
Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng (1950-1951)
Ban Giáo dục Trung ương Đảng (1950-1951)
Ban Tuyên huấn Trung ương (1951-1954)
Ban Tuyên huấn Trung ương (1954-1955)
Ban Tuyên huấn Trung ương (1955-1959)
Ban Văn hoá giáo dục Trung ương/Ban Văn giáo Trung ương (1958-1959)
Ban Tuyên huấn văn giáo Trung ương/Ban Tuyên giáo Trung ương (1959-1968)
Ban Tuyên huấn Trung ương (1968-1989)

Từ 1976

Từ 1980

Từ 1982

Từ 1987

Ban khoa học giáo dục Trung ương/Ban Khoa giáo Trung ương (1968-2007)

Từ 1980

Ban Văn hoá Văn nghệ Trung ương (1980-1989)
Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương (1989-2007)

Từ 1992-1996

Từ 1996-2001

Từ 2001-2006

Ban Tuyên giáo Trung ương (2007-nay)

2006-2011

2011-2016

2016-2021

Cơ cấu Tổ chứcSửa đổi

 • Vụ Lý luận chính trị
 • Vụ Tuyên truyền
 • Vụ Báo chí - Xuất bản
 • Vụ Văn hoá - Văn nghệ
 • Vụ Khoa học và Công nghệ
 • Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề
 • Vụ Các vấn đề xã hội
 • Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế
 • Vụ Tổng hợp
 • Vụ Tổ chức - Cán bộ
 • Viện dư luận xã hội
 • Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
 • Tạp chí Tuyên giáo
 • Cơ quan thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cơ quan thường trực tại thành phố Đà Nẵng
 • Văn phòng
 • Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Trang Thông tin Đối ngoại điện tử.
 • Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Tạp chí điện tử Ban Tuyên giáo Trung ương