Tập tin:ExpositionHanoi1902 GrandPalais.jpg

ExpositionHanoi1902_GrandPalais.jpg(759×473 điểm ảnh, kích thước tập tin: 73 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Bưu ảnh có hình Nhà Đấu Xảo Hà Nội năm 1902

Nguồn: http://www.pierre-dieulefils.com/PBPhotos.asp?ActionID=67240192&PBCATID=59094&PBMPgIdx=8&PBMOrdBy=-1

Tác giả: Không rõ. Hình quá 100 năm

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại17:30, ngày 9 tháng 10 năm 2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:30, ngày 9 tháng 10 năm 2009759×473 (73 kB)Ctmt (Thảo luận | đóng góp)Bưu ảnh có hình Nhà Đấu Xảo Hà Nội năm 1902 Nguồn: http://www.pierre-dieulefils.com/PBPhotos.asp?ActionID=67240192&PBCATID=59094&PBMPgIdx=8&PBMOrdBy=-1 Tác giả: Không rõ. Hình quá 100 năm {{PD-Vietnam}}
Có 2 trang tại Wikipedia tiếng Việt có liên kết đến tập tin (không hiển thị trang ở các dự án khác):