Vũ công

Người tham gia hoạt động nhảy múa
(đổi hướng từ Vũ nữ)

Vũ công (tiếng Anh: dancer) có thể là: