Hłowna strona

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 13.935 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Připadny zapisk · Kategorije · Korčma · Pomoc · PrawidłaChceš sobu činić, ale njewěš kak? Přizjew so w korčmje!

Naš nastawk měsaca

Maćijowa wěža na kóncu Hrodowskeje hasy
Maćijowa wěža na kóncu Hrodowskeje hasy

Maćijowa wěža je wrotowa wěža z pózdnjeho 15. lětstotka při sewjerowuchodnym boku Budyskeho hrodu. Po Wołomuckim měrje lěta 1479, po kotrymž přińdźe Łužica pod nadknjejstwo madźarskeho krala Maćija Corvinusa, bu Budyski hród mjez 1483 a 1486 w jeho nadawku přez krajneho bohota w pózdnjogotiskim stilu přetwarjeny. Z tutoho časa pochadźa tež po kralu pomjenowana wěža z reliefom krala.


wjace  

Wobraz tydźenja

Marasmius androsaceus, Estiska

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

1. 6. 1947 Jan Awgust Krawc zemrěł (75) • 6. 6. 1947 Serbska ćišćernja „Domowina“ so załožiła (75) • 7. 6. 1897 Michał Domaška zemrěł (125) • 26. 6. 1872 Jurij Winger so narodźił (150)

junij  

Zajimawosće

Wěš hižo, zo …
Historiska Błótowska chěža na Lědach
Historiska Błótowska chěža na Lědach
  • je so prěni kruty puć do Błótowskeje wjeski Lědy (wobraz) hakle 1929 wotewrił?
  • Jan Jurij Temler hač do lěta 1559 posledni katolski farar w Hodźiju?
  • je woblubowany kupanski jězor Olba nastał z brunicoweje jamy?
  • Mišnjanske markhrabinstwo historiske jadro dźensnišeje Sakskeje?
  • Bermuda po njewotwisnosći Zjednoćenych statow najwažniše britiske stejišćo w zapadnej hemisferje?Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 20 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 20.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen. Zum Online-Sprachkurs für Anfänger geht es hier.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 20 000 people in Saxonian Upper Lusatia. There is an online language course in English here.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 20 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Górne Łużyce.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije