C (латиница)

Cc

C — третата буква од латиницата. Оваа буква има фонетската вредност /s/, /ts/ или /k/. Оваа буква се користи во македонскиот јазик за транскрипција на кириличната буква ц.