Encyclopædia Britannica Eleventh Edition – Theo ngôn ngữ khác