Bản mẫu:Commons

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

{{Commons}}đặt hộp liên kết đến tên trang hiện tại làm thể loại trên Commons.
{{Commons|catnam}}đặt hộp liên kết thay thế tên trang hiện tại bằng văn bản catnam làm thể loại trên Commons.
{{Commons|catnam|shownam}}đặt hộp liên kết hiển thị tiêu đề shownam.

Xem thêm

Bản mẫu:Commons other languages: