Tấn nhứt côn

Tấn nhứt côn là một bài tề mi côn nổi tiếng của võ cổ truyền Việt Nam. Câu thiệu đầu tiên của bài là: "Tấn nhứt trung bình đả số biên". Bài côn này đã được võ sư Kim Kê giới thiệu vào chương trình huấn luyện của Tổng hội Võ học Việt Nam (1969-1975), nhưng võ sư này quên quá nhiều đoạn. Do vậy, võ sư Từ Thiện Hồ Văn Lành mới thay thế bằng bài Tấn nhứt côn của môn phái Tân Khánh Bà Trà,

Bài thiệu của Tấn Nhứt Côn trong môn phái võ Tân Khánh Bà Trà như sau[1]:

Tấn nhứt trung bình đả số phiên
Tế thiên giáng địa thích đơn tiên
Tạ tả tạ hữu giai trùng nhị
Thân khởi tề mi phụ võ truyền
Xà hành đích thủy khai côn đả
Tấn bộ tự nhiên điểm điểm quyền
Diêm hữu khinh thân liên tam đả
Xích phê ký túc trạng phi anh
Lưỡng đầu đinh tấn hoàn trụ thể
Phản diệp hoành khai hổ bộ hành
Thích chung thích tả liên tahnh nhựt
Võ túy Bàng Phi ký trụ sinh
Hồi đầu tri hữu trương ngư điếu
Phục địa long hành tấn thế tranh
Đinh khởi tam giang giương độc thủ
Quan Âm bái tổ võ công thành.

Chú thích

Tham khảo