Astro Hua Hee Dai

Astro Hua Hee Dai he̍k Astro Hoaⁿ-hí Tâi (Hàn-jī: Astro 欢喜台) sī Má-lâi-se-a ê 24 sió-sî lâm-pō͘ Bân-lâm-oē thong-iōng tiān-sī pîn-tō.

Astro Hua Hee Dai
Kok-kaMalaysia
Hòng-sàng tē-khuMalaysia
Asia (via satellites)
Hòng-sàng hong-sek
Gí-giânHokkien
Tô͘-phìⁿ kik-sek576i (SDTV)
1080i (HDTV)
Só͘-iú-khoân
Só͘-iú-chiáAstro (Astro Malaysia Holdings Berhad)
Chí-mōe pîn-tōAstro AEC
Astro On Demand
Astro Shuang Xing
Astro Quan Jia HD
Astro Wah Lai Toi
Astro Xiao Tai Yang
Astro Xi Yue HD
Le̍k-sú
Thui-chhut13 October 2007 (SD)
24 June 2013 (HD)
Koaiⁿ-tiāu15 March 2021 (SD)
Liân-kiat
Bāng-chāmwww.xuan.com.my/channels/hhd.aspx
Khó-iōng-sèng
Tē-bīn sò͘-ūi hòng-sàng
Iú-sòaⁿ hòng-sàng
Ūi-chheⁿ hòng-sàng
IPTV
Liû-mûi-thé
Ūi-chheⁿ La-jí-oh hòng-sàng

Gōa-pō· liân-kiat