Siâng-ì-miâ

Siâng-ì-miâ (Eng-gí: synonym) sī seng-bu̍t ê kho-ha̍k hun-lūi lāi-bīn chi̍t-ê hun-lūi tan-goân ê chē-ê bô kâng hō-miâ. Chiàu hun-lūi kui-chek ka-taⁿ ū chi̍t-ê hō-miâ sī ū-hāu--ê, chóng-sī nā ha̍k-chiá ia̍h sī gián-kiù tùi hun-lūi ê chú-tiuⁿ bô it-tì, hō-miâ ê sú-iōng tiō bô goân-choân tùi-tâng.