Thiên niên kỷ 3


Thiên niên kỷ 3 là khoảng thời gian tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 đến hết năm 3000, nghĩa là bằng 1000 năm, trong lịch Gregory.

Theo thế kỷ: 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Theo thiên niên kỷ: 2 3 4

Tham khảoSửa đổi